Стани наш партньор!

Академия за професионални обучения

Компанията е лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), към Министерство на образованието и науката, под лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Ние поддържаме най-висок стандарт на курсовете, които провеждаме, както и постоянна обратна връзка с всички свои курсисти.
Нашите курсисти са успешно реализирани в България и чужбина!

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ СА ВАЖНИ ЗА НАС!

Получаване

Солидна дигитална подкрепа

Издаване

Държавни документи от МОН

Възможност

Привличане на повече клиенти

ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП Е СЪБРАН ИЗЦЯЛО ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ предлага възможност за партньорство с преподаватели по теория и практика за обучения в различни направления.

Ако имате интерес  да работите в областта на професионалните  обучения  и  желаете да  провеждате  обучителни  курсове,   независимо  в  кой  град  се  намирате, ще  се  радваме  да  изградим едно  ползотворно  сътрудничество.

ПРЕДМЕТ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ Е:
  • Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в професионални направления.
  • Преподавателят води занятията в собствена база, която отговаря на изискванията описани в Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация за съответната професия.
  • Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
екип Дълголетие

Стотици доволни курсисти всяка година!

Дипломи, които издаваме на нашите курсисти

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. и Наредба № 2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДълголетиеСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДълголетиеУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Europass ДълголетиеЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА УМЕНИЯТА – ЕВРОПАС

ИМАМЕ УЧЕБНИ БАЗИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

РАЗПРОСТИРАМЕ СЕ В ШЕСТ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ
Карта на България с учебните бази на Академия за преофесионални обучения
Варна

Варна

Пловдив

Пловдив

Велико Търново

Велико Търново

София

София

Бургас

Бургас

Шумен

Шумен