Стани наш партньор!

Академия за професионални обучения

Компанията е лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), към Министерство на образованието и науката, под лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Ние поддържаме най-висок стандарт на курсовете, които провеждаме, както и постоянна обратна връзка с всички свои курсисти.
Нашите курсисти са успешно реализирани в България и чужбина!

Академия за професионални обучения – партньорите до вас!

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ СА ВАЖНИ ЗА НАС!

Получаване

Солидна дигитална подкрепа

Издаване

Държавни документи от МОН

Възможност

Привличане на повече клиенти

Стотици доволни курсисти всяка година!

ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП Е СЪБРАН ИЗЦЯЛО ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ предлага възможност за партньорство с преподаватели по теория и практика за обучения в различни направления.

Ако имате интерес  да работите в областта на професионалните  обучения  и  желаете да  провеждате  обучителни  курсове,   независимо  в  кой  град  се  намирате, ще  се  радваме  да  изградим едно  ползотворно  сътрудничество.

ПРЕДМЕТ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ Е:
  • Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в професионални направления.
  • Преподавателят води занятията в собствена база, която отговаря на изискванията описани в Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация за съответната професия.
  • Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
екип Дълголетие
Дълголетие - лого
Българска груминг академия - лого

Дипломи, които издаваме на нашите курсисти

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. и Наредба № 2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДълголетиеСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДълголетиеУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДИБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Europass ДълголетиеЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА УМЕНИЯТА – ЕВРОПАС

ИМАМЕ УЧЕБНИ БАЗИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

РАЗПРОСТИРАМЕ СЕ В ШЕСТ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ
Карта на България с учебните бази на Академия за преофесионални обучения

градовете, в които можете да ни откриете:

София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Ботевград, Шумен, Видин, Банксо, Перни, Пазарджик, Стара Загора, Петрич, Казанлък, Тетевен