ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на уеб сайта vocational-academy.com

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Преди да започне да използва уеб сайта всеки един Потребител следва да се запознае с Общите условия. След като се е запознал със съдържанието на Общите условия и е предприел по нататъшни действия за ползване на Сайта, Потребителят е декларирал съгласието си с тези Общи условия.
 2. Правото на ползване на Сайта от Потребител е само за лични цели.
 3. Използвайки услугите, предоставяни от vocational-academy.com, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях.
 4. Сайтът vocational-academy.com е изключителна собственост на „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 204928742.
 5. „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД предоставя на потребител и ползвателя ограничен достъп, в личен интерес (информиране) на сайта vocational-academy.com и не му дава право да изтегля или да променя частично или изцяло сайта, да копира, да продава/препродава или да използва сайта по всякакъв друг начин, с търговска цел или против интересите на компанията „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД без нейното предварително писмено съгласие.
 6. Правото за създаване на връзка уеб-линк към vocational-academy.com е ограничен, неизключително и отменимо и се предоставя дотолкова, доколкото не нанася вреда от всякакъв вид на „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД или на всеки от нашите партньори, и само след получаването на писмено съгласие или чрез е-мейл от наша страна.
 7. Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:
  • ДОСТАВЧИК – „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 204928742.
  • САЙТ – уеб сайт находящ се на електронен адрес vocational-academy.com.
  • ПОТРЕБИТЕЛИ – всички физически лица, осъществяващи достъп до настоящия уеб сайт.
  • ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ – изпратено от ДОСТАВЧИКА до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите.
  • УСЛУГИ – предоставяне на информация за обучения, услуги, цени, ценови предложения, промоционални оферти и информативно съдържание.
  • ДОГОВОР – тези Общи условия.

III. ПРЕДМЕТ

 1. Тези общи условия уреждат юридическата рамка на взаимоотношенията между „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ООД, ЕИК 204928742, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и всеки потребители наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ за достъп до сайта и услугите предоставени от ДОСТАВЧИКА.

IV. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Потвърждавайки неотменимо съгласието си с текста на тези Общи условия, достъпни на Сайта, Потребителят декларира, че е получил от Доставчика относимата предварителна информация относно съществени разпоредби на договора, която е уточнена по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, а именно:

  Доставчик на услугите:

  „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204928742.

  Служебен адрес за кореспонденция и жалби на потребители:
  гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, тел. +359 (0) 88 888 6058, имейл [email protected] „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД разглежда всяка жалба в 30-дневен срок от постъпването ѝ, като уведомява Потребителя за своето решение по случая. В случай че Потребителят не е удовлетворен от решението на Доставчика, той може да предяви всички възможни претенции, предвидени в действащото законодателство.
  „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД не участва в институционализирани извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване. 

  Надзорни органи:

  Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: 02/91-53-519
  Email: [email protected]
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Комисия за защита на потребителите

  Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5
  тел.: 02 / 933 0565
  факс: 02 /988 4218
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

V. ЦЕНИ

 1. Всички цени на Сайта са крайни, в лева и включват цена на Услугите, включително всякакви такси и данъци:
  Продажните цени на Услугите, доставяни по реда на тези Общи условия (включително всякакви такси и данъци), се появяват с ясно и недвусмислено изображение на Сайта.
 1. Опасности, свързани с използването на САЙТА: Предлаганите от Доставчика Услуги не крият опасност при използването им с изключение на обичайните рискове, произтичащи от електронната среда, описани в раздел VIII („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.Предлаганите от Доставчика Услуги се използват в електронна среда. При нормално използване те не оказват въздействие върху други стоки и услуги. Независимо от това при използване на Услугите е възможно настъпване на присъщи за електронната среда рискове с потенциално въздействие върху други стоки и услуги, като компютърни вируси, неоторизиран достъп, загуба на информация, описани в раздел VIII („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.

VI. ПРАВА И СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

 1. Потребителят има право на достъп до съдържание, публикувано в САЙТА, единствено за лично ползване.
 1. Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.
 1. Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:
  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване.
  да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
  да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Доставчика или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
  да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги.
  да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.
 1. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право:
  да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в Сайта.
  да изгражда връзки към Сайта, освен с предварителното изрично съгласие на Доставчика. В случай, че желаете да включите връзка към Сайта, моля свържете се с нас.
  да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите потребители. ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да се съобразява с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство.
  да извършва злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство.
  да публикува, изпраща и предава каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 2. Потребителят се съгласява да не използва Сайта, за да:
  се представя за представител на Доставчика или на друга група лица, обособени по какъвто и да е признак.
  възпрепятства предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, които се предоставят чрез Сайта.
  събира и използва неправомерно лична информация за други Потребители.
  нарушава действащото законодателство или тези Общи условия.

VII. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

 1. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.
 1. Доставчикът си запазва правото без предизвестие да ограничава и/или отказва достъп до Сайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават горепосочените правила. Доставчикът може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата Услуга на конкретни Потребители.
 1. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

 1. Доставчикът не гарантира, че потокът от информация от и към Сайта няма да бъде следен и записван от трети лица, и не носи никаква отговорност при наличие на такива случаи. Доставчикът полага грижата на добрия търговец за опазване на, Сайта, сървъра и системния код от злонамерени атаки, но не гарантира отсъствие на такива атаки и препоръчва на Потребителя да осигури защита на потребителските софтуер и съдържание чрез антивирусни програми.
 1. Информацията на Сайта се предава чрез външни услуги на далекосъобщителни мрежи, чието безаварийно функциониране е извън разумния контрол на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за качеството и състоянието на мрежови връзки и услуги, включително за наличността и качеството на връзката към интернет, както и за изправността на компютрите на своите Потребители.
 1. Доставчикът уведомява Потребителя, че са възможни технически прекъсвания или затруднения при използването на Сайта, загуба и/или повреда на данни и програми. Доставчикът не поема каквато и да е отговорност, произтичаща от съдържанието и/или правилната работа на който и да е сайт, който може да бъде отворен чрез линк, съдържащ се на Сайта. Сайта може да съдържа връзки към други интернет сайтове, на трети лица, различни от Доставчика, върху които Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание и/или сигурност. Всяка отговорност на доставчика ще бъде единствено негова отговорност и няма да се разпростира по никакъв начин към неговите акционери, директори, представители, персонал и/или свързани лица.
 1. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на обстоятелства извън своя контрол, като (без ограничение на изброяването) повреди в телекомуникационната инфраструктура и интернет връзките, компютърни вируси, неосъществена комуникация, неоторизиран достъп, както и в резултат на всякакви други обстоятелства, които се считат за непреодолима сила съобразно приложимото право и обичайната практика. Времето за предприемане на действия по установяването и отстраняването на възникнали технически повреди, възпрепятстващи частично или изцяло една или повече функционалности на сайтовете и услугите, е 72 (седемдесет и два) часа от установяването на възникналия проблем. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на изпълнение на разпореждане на компетентен орган.

IX. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието на Сайта, включително, но без изчерпателност на изброяването, всички текстове, графики, изображения, фотоснимки, регистрирани марки, лого, звукови сигнали, музика, произведения на изкуството, интерфейс системи, компютърни кодове и/или други материали или информация, независимо от техния вид, формат или функционалност, които ще бъдат публикувани на Сайта по време на действието на договорните отношения между Страните, са интелектуална собственост на Доставчика по отношение на (без изключителност на изброяването) своя дизайн, структура, визуално и звуково оформление и съдържание. Всякакво неоторизирано използване на Сайта в нарушение на Общите условия и действащото законодателство на Република България, регламентиращо авторското право и сродните му права, представлява нарушение на закона.
 1. Копирането, захранването на бази данни, предаването, възпроизвеждането, публикуването, разпространението, съхраняването или използването на Сайта или елементи от неговото съдържание по какъвто и да е друг начин освен посочения в тези Общи условия, без предварителното изрично писмено съгласие на Доставчика.
 1. Доставчика ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай.
 1. Потребителят изрично е задължен да спазва всички права произтичащи от авторски права, патенти, търговски марки, също така и всички други обекти на интелектуална собственост на Доставчика и на всяко трето лице във връзка с използването на Сайта. Тези Общи условия не предоставят на Потребителя никакви други права, освен правото на достъп до Сайта по уговорения в този документ начин.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да му изпраща по електронен път съобщения, свързани с предлагане на продукти и услуги и с промени на предлаганите продукти и услуги, както и със съобщения, свързан с промени в условията и начините на използване на услугите, предоставяни чрез Сайта. Всяко такова съобщение трябва да съдържа изрично указание, че Потребителят може във всеки момент да се откаже да получава подобни съобщения, като активира линк, находящ се на видно място в съдържанието на придружаващия съобщението имейл.
 1. Доставчикът има право по всяко време да прехвърли правата си по този договор на всяко трето лице в съответствие с приложимото право.
 1. Ако която и да е клауза или разпоредба на тези Общи условия се окаже недействителна или неприложима изцяло или частично, такава клауза или разпоредба, или съответна част от нея няма да се счита част от договора, но приложимостта и валидността на останалата част от договора няма да бъдат засегнати. В такъв случай алтернативна клауза или разпоредба със значение, което е най-близко до значението на недействителната или неприложимата клауза или разпоредба, ще се счита, че замества последната с цел да осигури същия или еквивалентен ефект.
 1. За всички неуредени с тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 1. Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат доброволно, а ако не се постигне съгласие, се отнасят за разрешаване от компетентния съд.